Selecteer een pagina

Artikel 1 – Definities en werkingssfeer

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk.
  b. Opdrachtnemer: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen;
  c. Werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

 

 

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding slechts door opdrachtnemer worden herroepen indien dit onverwijld geschiedt.
  2. Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
  3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
  4. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

 

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen

 1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief btw, tenzij
  uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren
  overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen
  vast bedrag.
  3. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd
  niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor
  vergunningaanvragen.
  4. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts
  een richtprijs is bepaald, is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij
  de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door opdrachtnemer
  ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en
  met de door hem ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.
  5. Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15%
  mogen worden overschreden, tenzij opdrachtnemer opdrachtgever zo tijdig
  mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft
  gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te
  beperken of te vereenvoudigen. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van
  het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.
  6. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op aannemingen van werk waarbij
  de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur
  voor de uitvoering van het werk.
  7. Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen, is niet
  van toepassing op meerwerk en stelposten.
  8. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende
  omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan
  opdrachtnemer kan worden toegerekend, zal opdrachtnemer de
  overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen
  aanpassen, mits opdrachtnemer bij het bepalen van de prijs geen rekening
  heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.
  9. Opdrachtnemer mag de prijs eveneens aanpassen indien de
  kostenverhoging het gevolg is van de door opdrachtgever verschafte onjuiste
  gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij opdrachtnemer de
  onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te
  ontdekken.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het
  volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals
  vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde
  gegevens.
  2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
  werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en
  zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen
  vertraging ondervindt.
 2. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor
  het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). De kosten
  hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle
  bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens
  werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten
  voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde
  veiligheidsvoorschriften.
 5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd
  en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen
  werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
 6. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige
  toiletten en schaftlokalen op het werk.
 7. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig
  is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk
  wordt beperkt.
 8. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van
  chemisch bouwafval.
 9. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens
  voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat
  door hem ter beschikking wordt gesteld.
 10. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel
  omschreven in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van
  de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende
  kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
  het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 12. Opdrachtnemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst
  verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht voor
  zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in
  geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van
  opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever
  een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door opdrachtgever
  verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of
  uitvoeringsvoorschriften.
 13. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale
  termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever
  opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn
  na te komen.
 14. Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn
  zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever
  onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

Artikel 5 – Meerwerk

 1. Ingeval van door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in
  het overeengekomen werk kan opdrachtnemer slechts dan een verhoging
  van de prijs vorderen, wanneer hij opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de
  noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij
  opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 2. Van deze bepaling kan niet ten nadele van opdrachtgever worden
  afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel 214
  van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 6 – Voortijdige beëindiging

 1. De overeenkomst kan wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van
  de overeenkomst van opdrachtnemer, tussentijds uitsluitend per
  aangetekend schrijven en wel met vermelding van de reden van beëindiging,
  worden opgezegd.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever zonder
  dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de
  overeenkomst door opdrachtnemer en bij tussentijdse beëindiging door
  opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is
  opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te betalen:
 3. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de
  besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien,
  tegen aflevering door opdrachtnemer van het reeds voltooide werk.
 4. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of te
  factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds
  waren uitgevoerd.
 5. Bovenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer volledige
  schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

Artikel 7 – Oplevering en herstel van gebreken

 1. Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te
  worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen
  keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing
  van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend
  te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd
  beschouwd.
 2. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de
  prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door
  een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
 3. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die
  opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten
  ontdekken, maar niet heeft gemeld.
 4. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer
  aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de
  omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de
  gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen,
  onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten
  gevolge van de gebrekkige oplevering.
 5. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen
  redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding
  zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van
  schadevergoeding.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld,
  dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze
  derden niet aansprakelijk, indien en voor zover dit niet onder zijn leiding
  geschiedt.
 2. Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door
  opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te
  herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te
  heffen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever
  of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of
  grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
  overschrijding van de uitvoeringstermijn.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle succesvolle aanspraken van
  derden terzake van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of
  geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden,
  onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
 7. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is opdrachtnemer nimmer
  gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan 25% van de geleden schade
  met een maximum van het factuurbedrag (exclusief btw) van de betreffende
  werkzaamheden. In geval opdrachtnemer voor de betreffende schade is
  verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de
  verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.
 8. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft
  verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.
 9. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de
  vordering niet binnen één maand nadat de schade of het gebrek is
  geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan
  opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat
  tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
  10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat
  opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens.
 10. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in
  materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek
  worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van
  artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
 11. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen
  of gereedschappen die zich op het werk bevinden.

 

Artikel 9 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de
  overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die niet aan opdrachtnemer
  zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: tekort aan personeel bij
  opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde
  stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan
  benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers,
  algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
 2. Speur Schilders heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
  omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn
  verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op
  te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht
  langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de
  overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
  schadevergoeding bestaat.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
  zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een
  evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte
  arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst
  geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 10 – Betaling en rente

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het
  verstrijken van deze veertien dagen is opdrachtgever in verzuim en worden
  alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk
  opeisbaar.
 2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in
  lid 1, een rente van 1,5% per maand over het opeisbare bedrag verschuldigd.
 3. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever is met de
  betaling van een termijn in gebreke, is opdrachtnemer, onverminderd zijn
  overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan
  al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al
  dan niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer.
  5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van
  opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever anderszins in
  betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf
  in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de
  plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst,
  zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
  verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog
  openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt
  dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

 

 

 

Artikel 11 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk
  opeisbaar in de volgende gevallen:

indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeit;
indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer
omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid
uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden
en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet
betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde
goederen terug te vorderen.

 

Artikel 12 – Eigendoms- en auteursrechten

 1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen,
  rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de
  overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan
  opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
  2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van
  verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen,
  schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden
  bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en
  modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter
  beschikking zijn gesteld.
  3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een
  deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke
  toestemming van opdrachtnemer.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst
  voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer
  geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.
  2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd
  de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Indien derden enig
  recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om
  opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is
  gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van
  opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van
  elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te
  zonderen.
  3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde
  vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd de
  geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor
  opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is
  verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van
  10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke
  blijft.

 

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is
  Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk
  anders overeenkomen.
  2. Geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, tenzij partijen
  schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.